Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 3 mei 2007 - Bracke / Commissie

(Zaak F-123/05)1

(Ambtenaren - Vergelijkend onderzoek - Intern vergelijkend onderzoek - Toelatingsvoorwaarden - Aankondiging van vergelijkend onderzoek - Voorwaarde van anciënniteit in dienst - Tijdelijk personeel - Artikel 27 van Statuut - Beginsel van behoorlijk bestuur - Non-discriminatiebeginsel)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Jean-Marc Bracke (Etterbeeck, België) (vertegenwoordiger: P. Bruwier, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: D. Martin en L. Lozano Palacios)

Voorwerp

Enerzijds, vaststelling, uit hoofde van artikel 241 EG, dat punt III.1 van de aankondiging van vergelijkend onderzoek COM/PC/04 wegens schending van het non-discriminatiebeginsel niet van toepassing is en, anderzijds, nietigverklaring van het besluit van het TABG houdende weigering om verzoeker aan te werven alsmede van alle ten gevolge van dat besluit vastgestelde handelingen, op grond dat het in strijd is met artikel 27 van het Statuut, het non-discriminatiebeginsel, de beginselen van behoorlijk bestuur, onafhankelijkheid van de jury en gewettigd vertrouwen alsmede gebaseerd is op een onwettige bepaling van de aankondiging

Dictum

Het beroep wordt kennelijk ongegrond verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 60 van 11.3.2006, blz. 53.