Language of document :

Иск, предявен на 27 февруари 2007 г. - Dragoman / Комисия

(Дело F-16/07)

Език на производството: румънски

Страни

Ищец: Adriana Dragoman (Брюксел, Белгия) (представител: G. Dinulescu, адвокат)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени устното решение на конкурсната комисия по конкурс EPSO/AD/34/06 от 28 ноември 2006 г., с което тази конкурсна комисия е поставила "елиминираща оценка" на ищцата на първия изпит за устен превод, оценка, която, както предвижда обявлението, относно посочения по-горе конкурс, не е позволила на ищцата да премине следващите изпити за устен превод и последния устен изпит;

да се отмени писменото решение, потвърждаващо посоченото по-горе решение, което е било присъединено към досието ЕPSO на ищцата на 12 декември 2006 г.;

да се организира отново конкурса специално за ищцата при стриктно спазване на всички разпоредби на правото на Общността и на разпоредбите на обявлението за конкурса;

да се установи и да се обяви за незаконосъобразен член 6 от Приложение ІІІ на Правилника за длъжностните лица;

да се осъди ответника да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищцата посочва три правни основания, като първото от тях е извлечено от нарушаването на принципа на равенство и на недискриминация. В първата част на това основание, ищцата посочва, че е била обект на дискриминация, основана на гражданство, в противоречие именно на член 27 от Правилника за персонала. На практика, след като е представила доказателство за белгийското си гражданство, тя е била поканена да докаже румънското си гражданство. Във втората част на същото основание, ищцата поддържа, че конкурсната комисия е извършила дискриминация във вреда на кандидатите, като нея, които не работят вече за институциите в качеството си на срочно и договорно наети служители.

На второ място, ищцата твърди, че е налице нарушение на разпоредбите на обявлението за конкурс и на принципа на добрата администрация. От една страна, по време на нейния изпит, тя е била поканена да говори за своя професионален опит въпреки, че никакъв професионален опит не е изискван от кандидатите, които като нея са имали университетска диплома в областта на конферентния устен превод. От друга страна конкурсната комисия е изготвила и приложила квоти за успеваемост в зависимост от езиковите комбинации, избрани от кандидатите, без обявлението за конкурса да предвижда такава възможност.

На трето място, ищцата посочва нарушаване на задължението за обосноваване.

____________