Language of document :

Sag anlagt den 27. februar 2007 - Dragoman mod Kommissionen

(Sag F-16/07)

Processprog: rumænsk

Parter

Sagsøger: Adriana Dragoman (Bruxelles, Belgien) (ved avocat G. Dinulescu)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den mundtlige afgørelse fra udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/34/06 af 28. november 2006, hvorved komitéen tildelte sagsøgeren en lavere karakter end mindstekravet for besvarelsen af den første mundtlige tolkeprøve, hvilken karakter som fastsat i meddelelsen om den nævnte udvælgelsesprøve ikke gjorde det muligt for sagsøgeren at deltage i de følgende mundtlige tolkeprøver og den afsluttende mundtlige prøve.

Den skriftlige afgørelse, hvorved nævnte afgørelse stadfæstes, der blev tilført sagsøgerens EPSO-sagsmappe den 12. december 2006, annulleres.

Udvælgelsesprøven tilrettelægges særligt med henblik på sagsøgeren under streng overholdelse af samtlige fællesskabsretlige bestemmelser og bestemmelserne i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Det fastslås og tages til efterretning, at artikel 6 i bilag III til tjenestemandsvedtægten er ugyldig.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for sit søgsmål fremsat tre anbringender, hvoraf det første vedrører en tilsidesættelse af lighedsprincippet og af forbuddet mod forskelsbehandling. Med det første led af dette anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at hun har været udsat for forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, hvilket bl.a. er i strid med vedtægtens artikel 27. Efter at hun allerede havde fremlagt et bevis for sit belgiske statsborgerskab, blev hun nemlig opfordret til at dokumentere, at hun havde rumænsk statsborgerskab. Med det andet led har hun gjort gældende, at udvælgelseskomitéen har udøvet forskelsbehandling til skade for ansøgere, der som hun selv ikke allerede arbejdede for institutionerne som midlertidigt ansat eller kontraktansat.

Med det andet anbringende har sagsøgeren påberåbt sig en tilsidesættelse af bestemmelserne i meddelelsen om udvælgelsesprøven og af princippet om god forvaltningsskik. Dels blev hun under prøven opfordret til at redegøre for sin erhvervserfaring, skønt der ikke gjaldt noget krav om erhvervserfaring for ansøgere, der som hun selv havde gennemført en universitetsuddannelse som konferencetolk. Dels opstillede og anvendte udvælgelseskomitéen beståelseskvoter, der var fastlagt ud fra de sprogkombinationer, ansøgerne havde valgt, uanset der i meddelelsen om udvælgelsesprøven ikke var fastsat en sådan mulighed.

Med sit tredje anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af begrundelsesforpligtelsen.

____________