Language of document :

27. veebruaril 2007 esitatud hagi - Dragoman vs. komisjon

(Kohtuasi F-16/07)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Pooled

Hageja: Adriana Dragoman (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat G. Dinulescu)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada konkursi EPSO/AD/34/06 konkursikomisjoni 28. novembri 2006. aasta suuline otsus, millega konkursikomisjon andis hagejale esimese suulise tõlke eksami eest elimineeriva hinde, mille tõttu, nagu on sätestatud viidatud konkursi teadaandes, ei saa hageja võtta osa järgmistest suulise tõlke eksamitest ja viimasest suulisest eksamist;

tühistada kirjalik otsus, mis kinnitas eeltoodut ja mis lisati hageja EPSO-toimikusse 12. detsembril 2007;

korraldada spetsiaalselt hagejale uus konkurss, mis on täpses vastavuses ühenduse õiguse kõikide sätetega ja konkursi teadaande tingimustega;

tuvastada personalieeskirjade lisa III artikli 6 õigusvastasus ja teha selle kohta vastav otsus;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab oma hagi toetuseks kolm väidet, millest esimese kohaselt on rikutud võrduspõhimõtet ja diskrimineerimiskeelu põhimõtet. Selle väite esimeses osas viitab hageja enda diskrimineerimisele rahvuse pinnal, mis on vastuolus personalieeskirjade artikliga 27. Olles juba tõendanud, et ta on rahvuselt belglane, paluti tal tõendada, et ta on rumeenia rahvusest. Väite teises osas rõhutab ta, et konkursikomisjon on diskrimineerinud temasuguseid kandidaate, kes ei ole veel töötanud institutsioonides ajutiste või lepinguliste töötajatena.

Teises väites leiab hageja, et rikutud on konkursi teadaande tingimusi ja hea halduse põhimõtet. Esiteks paluti tal eksami käigus rääkida oma töökogemusest, kuigi temasugustelt kandidaatidelt, kellel oli ülikooli diplom konverentsitõlke erialal, ei nõutud mingisugust kogemust. Teiseks on konkursikomisjon kehtestanud ja kohaldanud läbimiskvoodid vastavalt kandidaatide poolt valitud keelekombinatsioonidele, ilma, et konkursiteadaanne sellist võimalust ette näeks.

Kolmandas väites leiab hageja, et rikutud on põhjendamiskohustust.

____________