Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 r. - Dragoman przeciwko Komisji

(Sprawa F-16/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Adriana Dragoman (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: G. Dinulescu, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji ustnej komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/34/06 z dnia 28 listopada 2006 r. przyznającej skarżącej "ocenę eliminującą" za pierwszy egzamin ustny z tłumaczenia ustnego, która to ocena, zgodnie z ogłoszeniem o tym konkursie, pozbawia skarżącej prawa do udziału w kolejnych egzaminach ustnych oraz końcowym egzaminie ustnym,

stwierdzenie nieważności decyzji pisemnej potwierdzającej tę decyzję, która została załączona do akt skarżącej prowadzonych przez Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO) w dniu 12 grudnia 2006 r.;

ponowne zorganizowanie konkursu specjalnie dla skarżącej, z pełnym poszanowaniem dla wszystkich przepisów prawa wspólnotowego i ogłoszenia o konkursie;

stwierdzenie nieważności art. 6 załącznika III do regulaminu pracowniczego;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia zasady równego traktowania i niedyskryminacji. W pierwszej części zarzutu pierwszego skarżąca podnosi dyskryminację ze względu na przynależność państwową, z naruszeniem art. 27 regulaminu pracowniczego. Po tym jak udokumentowała swoje obywatelstwo belgijskie skarżąca została wezwana do udokumentowania obywatelstwa rumuńskiego. W drugiej części zarzutu pierwszego skarżąca podnosi, że komisja konkursowa dyskryminowała kandydatów, którzy, tak jak skarżąca, nie pracowali dotychczas dla instytucji w charakterze personelu tymczasowego ani kontraktowego.

Za pomocą zarzutu drugiego skarżąca podnosi naruszenie przepisów ogłoszenia o konkursie i zasady dobrej administracji. Po pierwsze w trakcie egzaminu skarżąca została poproszona o przedstawienie swojego doświadczenia zawodowego, mimo że, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, od kandydatów takich jak skarżąca, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w zakresie tłumaczenia konferencyjnego, nie jest wymagane żadne doświadczenia zawodowe. Po drugie komisja konkursowa sporządziła i stosowała kwoty laureatów w oparciu o kombinacje językowe wybrane przez kandydatów, podczas gdy ogłoszenie o konkursie nie przewidywało takiej możliwości.

Za pomocą zarzutu trzeciego skarżąca podnosi naruszenie obowiązku uzasadnienia.

____________