Language of document :

Žaloba podaná 27. februára 2007 - Dragoman/Komisia

(vec F-16/07)

Jazyk konania: rumunčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Adriana Dragoman (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: G. Dinulescu, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť ústne rozhodnutie výberovej komisie vo výberovom konaní EPSO/AD/34/06 z 28. novembra 2006, ktorým táto výberová komisia pridelila žalobkyni za prvú ústnu tlmočnícku skúšku "vylučujúcu známku", ktorá jej v súlade s oznámením o výberovom konaní znemožnila úspešne zložiť nasledujúce ústne tlmočnícke skúšky a záverečnú ústnu skúšku,

zrušiť písomné rozhodnutie potvrdzujúce uvedené rozhodnutie, ktoré bolo vložené do spisu EPSO žalobkyne 12. decembra 2006,

zorganizovať opakované výberové konanie osobitne pre žalobkyňu pri prísnom dodržaní všetkých ustanovení práva Spoločenstva a ustanoví oznámenia o výberovom konaní,

určiť, že článok 6 prílohy III služobného poriadku úradníkov je protiprávny a zaznamenať túto protiprávnosť,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody, z ktorých prvý dôvod vyplýva z porušenia zásady rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie. V prvej časti tohto dôvodu žalobkyňa poukazuje na to, že bola obeťou diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti v rozpore najmä s článkom 27 služobného poriadku. Po preukázaní belgickej štátnej príslušnosti totiž bola vyzvaná, aby preukázala rumunskú štátnu príslušnosť. V druhej časti tohto dôvodu uvádza, že výberová komisia diskriminovala uchádzačov, ktorí, rovnako ako ona, nepracovali v orgánoch ako dočasní alebo zmluvní zamestnanci.

Vo svojom druhom žalobnom dôvode sa žalobkyňa odvoláva na porušenie ustanovení oznámenia o výberovom konaní a porušenie zásady riadnej správy. Jednak bola počas skúšky vyzvaná, aby hovorila o svojich odborných skúsenostiach, hoci od uchádzačov, ktorí boli držiteľmi univerzitného diplomu v oblasti konferenčného tlmočenia, neboli vyžadované žiadne odborné skúsenosti. Okrem toho výberová komisia stanovila a uplatnila kvóty úspešnosti v závislosti od jazykových kombinácií, ktoré si uchádzači zvolili napriek tomu, že oznámenie o výberovom konaní takúto možnosť nepredpokladá.

V rámci tretieho žalobného dôvodu sa žalobkyňa odvoláva na porušenie povinnosti odôvodnenia.

____________