Language of document :

Talan väckt den 27 februari 2007 - Dragoman mot kommissionen

(Mål F-16/07)

Rättegångsspråk: rumänska

Parter

Sökande: Adriana Dragoman (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten G. Dinulescu)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det muntliga beslut som fattats av uttagningskommittén i uttagningsprov EPSO/AD/34/06 den 28 november 2006 genom vilket kommittén underkänt sökanden på det första muntliga provet för tolkar samt i enlighet med meddelandet om ovannämnda uttagningsprov förklarat att sökanden inte har rätt att delta i de efterföljande muntliga proven för tolkar eller det slutgiltiga muntliga provet, och

ogiltigförklara det skriftliga beslut vilket bekräftade det ovannämnda beslutet vilket den 12 december 2006 lades till sökandens EPSO akt, och

hålla nytt uttagningsprov för sökanden och därvid strikt respektera alla gemenskapsrättsliga bestämmelser och bestämmelserna angivna i meddelandet om uttagningsprov, och

fastställa att artikel 6 i bilaga 3 till tjänsteföreskrifterna strider mot gemenskapsrätten, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har åberopat tre grunder till stöd för sin talan, där den första avser ett åsidosättande av likhets- och icke-diskrimineringsprincipen. Sökanden har i den första delen av denna grund gjort gällande att hon utsatts för diskriminering på grund av hennes nationalitet, vilket speciellt strider mot artikel 27 i tjänsteföreskrifterna. Efter att redan ha styrkt sin belgiska nationalitet anmodades hon styrka även sin rumänska nationalitet. I den andra delen gör hon gällande att uttagningskommittén diskriminerat kandidater, vilka som hon, inte redan arbetade för institutionerna så som tillfälligt anställda eller kontraktsanställda.

Som andra grund gör sökanden gällande ett åsidosättande av bestämmelserna i meddelandet om uttagningsprov och av principen om god förvaltningssed. Dels ombads hon under uttagningsprocessen redogöra för sin yrkeserfarenhet trots att ingen yrkeserfarenhet erfordrades hos de kandidater som liksom hon hade universitetsexamen som konferenstolk och dels tillämpade uttagningskommittén kvoter vid godkännandet av kandidater baserade på den språkliga kombination som kandidaterna valt och det utan att en sådan möjlighet föreskrivits i meddelandet om uttagningsprov.

Som tredje grund gör sökanden gällande ett åsidosättande av motiveringsskyldigheten.

____________