Language of document :

Иск, предявен на 10 април 2007 г. - Toronjo Benitez / Комисия

(Дело F-33/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Alberto Toronjo Benitez (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen и E. Marchal, адвокати)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се обяви за незаконосъобразен член 2 от решението на Комисията относно процедурата, свързана с повишението на длъжностните лица, получаващи възнагражденията си от бюджетните средства за "Изследвания" от общия бюджет (както във варианта му от 16 юни 2004 г., така и в тази от 20 юли 2005 г.) (наричано по-нататък "първото оспорвано решение");

да се отмени решението на Комисията, с което се отнемат 44,5 точки от натрупания от ищеца актив като срочно нает служител (наричано по-нататък "второто оспорвано решение");

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, постъпил на служба в Комисията на 16 януари 2000 г. като срочно нает служител в Генерална дирекция (наричана по-нататък ГД) "Изследвания", е назначен като длъжностно лице в същата ГД от 16 април 2004 г. На 1 май 2005 г. е преместен в ГД "Външни отношения". С писмо от 16 юни 2006 г. той е уведомен, че в приложение на първото оспорвано решение са му отнети придобитите като срочно нает служител точки поради това, че се е преместил на пост, свързан с част "Функциониране" от общия бюджет, преди да изтече срок от две години от неговото назначаване като длъжностно лице в срок за изпитване на пост, спадащ към част "Изследвания" от посочения бюджет.

В подкрепа на иска си ищецът най-напред изтъква нарушаване на принципите на правна сигурност, на законност на административните актове и на защита на придобитите права, тъй като оттеглянето от органа по назначаването (ОН) на незаконосъобразно решение, с което се създават субективни права, трябва да се направи в разумен срок, какъвто не е случаят при второто оспорвано решение.

Ищецът освен това счита, че с член 2 от второто оспорвано решение се въвежда дискриминация спрямо длъжностните лица, получаващи възнагражденията си от бюджетните средства за "Изследвания", които молят да бъдат преместени преди да изтече срок от две години от тяхното назначаване, доколкото в резултат на преместването тези длъжностни лица губят точките си, докато длъжностните лица, премествани служебно или заемащи постове, считани за чувствителни, запазват точките си.

____________