Language of document :

Žaloba podaná dne 10. dubna 2007 - Toronjo Benitez v. Komise

(Věc F-33/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Alberto Toronjo Benitez (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

určit, že článek 2 rozhodnutí Komise v řízení o povýšení úředníků odměňovaných v rozpočtových položkách "Výzkum" souhrnného rozpočtu Společenství (jak v jeho znění ze dne 16. června 2004, tak ze dne 20. července 2005) (dále jen "první napadené rozhodnutí") je neplatný;

zrušit rozhodnutí Komise o odebrání 44,5 bodů žalobce ze souboru bodů potřebných k povýšení, které nashromáždil jako dočasný zaměstnanec (dále jen "druhé napadené rozhodnutí")

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, který nastoupil do služebního poměru v Komisi dne 16. ledna 2000 jako dočasný zaměstnanec přidělený do generálního ředitelství (dále jen "GŘ") "Výzkum", byl jmenován úředníkem v tomto stejném GŘ od 16. dubna 2004. Dne 1. května 2005 byl přeložen do GŘ pro vnější vztahy. Dopisem ze dne 16. června 2006 byl informován, že body, které získal jako dočasný zaměstnanec, byly na základě prvního napadeného rozhodnutí odebrány, neboť k mobilitě na pracovní místo spadající do části "Činnost" souhrnného rozpočtu došlo před uplynutím dvouleté lhůty od jeho přijetí jako úředníka ve zkušební době na pracovní místo spadající do části "Výzkum" uvedeného rozpočtu.

Na podporu své žaloby uplatňuje žalobce nejprve porušení zásad právní jistoty, legality správních aktů a ochrany nabytých práv, jelikož ke zrušení protiprávního rozhodnutí zakládajícího subjektivní práva ze strany orgánu oprávněného ke jmenování mělo dojít v přiměřené lhůtě, což není případ druhého napadeného rozhodnutí.

Krom toho žalobce uplatňuje, že článek 2 druhého napadeného rozhodnutí zavádí diskriminaci vůči úředníkům odměňovaným v rámci rozpočtové položky "Výzkum", kteří žádají o přeložení před uplynutím dvouleté lhůty od jejich přijetí, jelikož tito úředníci ztrácí v důsledku přeložení své body, zatímco úředníci přeložení z úřední povinnosti nebo úředníci, kteří zastávají pracovní místa, která jsou považována za citlivá, si své body zachovávají.

____________