Language of document :

10. aprillil 2007 esitatud hagi - Toronjo Benitez versus komisjon

(Kohtuasi F-33/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Alberto Toronjo Benitez (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen ja E. Marchal )

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tunnistada ebaseaduslikuks komisjoni otsuse, mis puudutab nende ametnike edutamist, kellele makstakse töötasu üldeelarve "Uurimise" vahenditest (nii 16. juuni 2004. aasta kui 20. juuli 2005. aasta versioon) (edaspidi "esimene vaidlustatud otsus") artikkel 2;

tühistada komisjoni otsus, millega tühistati hageja 44,5 punkti, mis ta oli kogunud ajutise teenistujana (edaspidi "teine vaidlustatud otsus");

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, asudes 16. jaanuaril 2000 komisjoni teenistusse ajutise teenistujana, kuuludes "Uurimise" peadirektoraati, nimetati 16. aprillil 2004 sama peadirektoraadi ametnikuks. 1. mail 2005 viidi ta üle välissuhete peadirektoraati. 16. juuni 2006. aasta kirjaga teatati talle, et esimese vaidlustatud otsusega tühistatakse punktid, mis ta kogus ajutise teenistujana, kuna ta asus ametikohale, mis liigitub üldeelarve osasse "Tegevused", varem kui kahe aasta möödudes tema töölevõtmisest katseajal oleva ametnikuna ametikohal, mis liigitub selle eelarve osasse "Uurimine".

Oma hagi toetuseks esitab hageja esmalt väite, mis tuleneb õiguskindluse põhimõtte, haldusaktide seaduslikkuse põhimõtte ja tekkinud õiguste kaitse põhimõtte rikkumisest, kuna ametisse nimetav asutus ei võtnud mõistliku aja jooksul tagasi subjektiivseid õigusi sisaldavat ebaseaduslikku otsust, osas, mis ei puuduta teist vaidlustatud otsust.

Lisaks väidab hageja, et teise vaidlustatud otsuse artikkel 2 on diskrimineeriv nende ametnike suhtes, kes liigituvad osasse "Uurimine" ja kes viiakse üle enne kui kahe aasta möödudes nende töölevõtmisest, kuna sellised ametnikud kaotavad oma üleviimise järel kogutud punktid, samal ajal kui ametnikud, kes viiakse üle automaatselt või ametnikud, kes töötavad ametikohtadel, mis on käsitletavad tundlikena, säilitavad oma punktid.

____________