Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 10. aprīlī - Toronjo Benitez/Komisija

(lieta F-33/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Alberto Toronjo Benitez, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atzīt par prettiesisku Komisijas Lēmuma par ierēdņu, kuru atalgojums tiek maksāts no vispārējā budžeta finanšu līdzekļiem "Pētniecībai", amatā paaugstināšanas procedūru 2. pantu (gan tā 2004. gada 16. jūnija redakcijā, gan 2005. gada 20. jūlija redakcijā) (turpmāk tekstā - "pirmais apstrīdētais lēmums");

atcelt Komisijas lēmumu dzēst 44,5 punktus, kurus prasītājs uzkrājis kā "pētniecības" pagaidu darbinieks (turpmāk tekstā - "otrais apstrīdētais lēmums");

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

2000. gada 16. janvārī prasītājs uzsāka darbu Komisijā kā "Pētniecības" ģenerāldirektorāta (turpmāk tekstā - "ĢD")pagaidu darbinieks. 2004. gada 16. aprīlī viņš šajā pašā ĢD tika iecelts par ierēdni. 2005. gada 1. maijā prasītājs tika pārcelts darbā ĢD "Ārējie sakari". Ar 2006. gada 16. jūnija vēstuli viņam tika paziņots, ka punkti, kurus tas uzkrājis, strādājot kā pagaidu darbinieks, ir tikuši dzēsti, piemērojot pirmo apstrīdēto lēmumu, jo viņš ir pārcelt amatā, kas ietilpst vispārējā budžeta sadaļā "Darbība" pirms divu gadu termiņa beigām no tā pieņemšanas darbā kā ierēdni praktikantu amatā, kas ietilpst minētā budžeta "Pētniecības" sadaļā.

Savas prasības pamatojumā prasītājs norāda, vispirms, tiesiskās drošības, administratīvo aktu tiesiskuma un iegūto tiesību aizsardzības principu pārkāpumu, jo iecēlējinstitūcijas prettiesiskā lēmuma, kas ietver subjektīvās tiesības, atcelšanai bija jānotiek pieņemamā termiņā, kā tas otrā apstrīdētā lēmuma gadījumā nav.

Turklāt prasītājs norāda, ka otrā apstrīdētā lēmuma 2. pantā pastāv ierēdņu, kuriem atalgojumu maksā no finanšu līdzekļiem "Pētniecībai" un kas lūdz tos pārcelt amatā pirms divu gadu termiņa beigām, skaitot no to pieņemšanas darbā, diskriminācija, jo šie ierēdņi pēc pārcelšanas zaudē uzkrātos punktus, turpretī ierēdņi, kas tiek pārcelti amatā vai kas ieņem amatus, kas tiek uzskatīti par jūtīgiem, uzkrātos punktus saglabā.

____________