Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 kwietnia 2007 r. - Toronjo Benitez przeciwko Komisji

(Sprawa F-33/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Alberto Toronjo Benitez (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności art. 2 decyzji Komisji dotyczącej postępowania w sprawie awansu urzędników wynagradzanych z pozycji budżetu ogólnego "Badania" (tak w wersji z dnia 16 czerwca 2004 r., jak również w wersji z dnia 20 lipca 2005 r.) (zwanej dalej "pierwsza zaskarżoną decyzją");

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o anulowaniu 44,5 punktów dla celów awansu z dorobku punktowego skarżącego, które skarżący uzbierał w okresie wykonywania pracy w charakterze członka personelu tymczasowego (zwanej dalej "druga zaskarżoną decyzją");

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący został zatrudniony przez Komisję w dniu 16 stycznia 2000 r. w charakterze członka personelu tymczasowego Dyrekcji Generalnej (zwanej dalej "DG") "Badania" i został powołany na urzędnika tej samej DG ze skutkiem od dnia 16 kwietnia 2004 r. W dniu 1 maja 2005 r. skarżący został przeniesiony do DG "Relex". Pismem z dnia 16 czerwca 2006 r. skarżący został poinformowany, że punkty dla celów awansu, które uzbierał w okresie zatrudnienia w charakterze członka personelu tymczasowego, zostały anulowane na podstawie pierwszej zaskarżonej decyzji, ponieważ został przeniesiony na stanowisko finansowane z pozycji budżetu ogólnego "Eksploatacja" przed upływem okresu dwóch lat liczonego od momentu powołania go na urzędnika w okresie próbnym na stanowisko finansowane z pozycji "Badania" tego budżetu.

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi po pierwsze naruszenie zasad pewności prawa, zgodności z prawem działań administracji i ochrony praw słusznie nabytych, ponieważ uchylenie przez organ powołujący decyzji powodującej powstanie praw podmiotowych, która jest niezgodna z prawem, powinno było nastąpić w rozsądnym terminie, co nie miało miejsca w przypadku drugiej zaskarżonej decyzji.

Ponadto skarżący podnosi, że art. 2 drugiej zaskarżonej decyzji dyskryminuje urzędników wynagradzanych z pozycji budżetu ogólnego "Badania", którzy ubiegają się o transfer przed upływem terminu dwóch lat liczonego od momentu ich powołania, ponieważ w następstwie przeniesienia na inne stanowisko urzędnicy ci tracą uzbierane przez siebie punkty dla celów awansu, podczas gdy urzędnicy, którzy zostaną przeniesieni z urzędu lub którzy zajmują stanowiska uważane za newralgiczne, zatrzymują te punkty.

____________