Language of document :

Žaloba podaná 10. apríla 2007 - Toronjo Benitez/Komisia

(vec F-33/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Alberto Toronjo Benitez (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

určiť, že článok 2 rozhodnutia Komisie týkajúci sa povyšovania úradníkov odmeňovaných z rozpočtových prostriedkov "Výskum" všeobecného rozpočtu (ako vo svojom znení zo 16. júna 2004 tak aj z 20. júla 2005) (ďalej len "prvé napadnuté rozhodnutie"),

zrušiť rozhodnutie Komisie o vylúčení 44,5 bodov z bodového koša žalobcu, ktoré nahromadil ako dočasný zamestnanec (ďalej len "druhé napadnuté rozhodnutie"),

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, ktorého Komisia prijala do služobného pomeru na dňa 16.januára 2000 ako dočasného zamestnanca s miestom výkonu služobných povinností na generálnom riaditeľstve (ďalej len GR) "Výskum", bol vymenovaný za úradníka na tomto istom GR od 16. apríla 2004. Dňa 1. mája 2004 bol preložený na GR "vonkajšie vzťahy". Listom zo 16. júna 2006 bol informovaný o tom, že body ktoré nadobudol ako dočasný zamestnanec boli vylúčené na základe prvého napadnutého rozhodnutia, keďže bol uskutočnený služobný presun na miesto, ktoré patrí do časti "Činnosť" všeobecného rozpočtu pred uplynutím lehoty dvoch rokov od jeho prijatia do služobného pomeru ako úradníka stážistu na miesto patriace do časti "Výskum" zmieneného rozpočtu.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza najskôr porušenie zásad právnej istoty, zákonnosti administratívnych aktov a zásady ochrany nadobudnutých práv, autoremedúru spočívajúcu v tom, že menovací orgán zrušil nezákonné rozhodnutie zakladajúce subjektívne práva, pričom mal tak konať v rozumnej lehote, čo však nie je prípad druhého napadnutého rozhodnutia.

Okrem toho žalobca uvádza, že článok 2 druhého napadnutého rozhodnutia zavádza diskrimináciu voči úradníkom odmeňovaným z rozpočtových prostriedkov "Výskum", ktorí žiadajú o preloženie pred uplynutím lehoty dvoch rokov od ich prijatia do služobného pomeru, keďže títo úradníci strácajú svoje body v dôsledku preloženia, zatiaľ čo úradníci, ktorí sú preložení z úradnej povinnosti alebo ktorí obsadzujú pracovné miesta považované za citlivé zachovávajú svoje body.

____________