Language of document :

Talan väckt den 10 april 2007 - Alberto Toronjo Benitez mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-33/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Alberto Toronjo Benitez (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

förklara artikel 2 i kommissionens beslut om befordringsförfarandet för tjänstemän som avlönas genom anslag för forskning i den allmänna budgeten (i både versionen av den 16 juni 2004 och i versionen av den 20 juli 2005) (nedan kallat det första angripna beslutet) lagstridig,

ogiltigförklara kommissionens beslut att dra in de ackumulerade poäng som han erhållit i egenskap av tillfälligt anställd (nedan kallat det andra angripna beslutet),

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden tillträdde en tjänst på kommissionen som tillfälligt anställd vid generaldirektoratet (nedan kallat GD) forskning den 16 januari 2000. Han tillsattes som tjänsteman vid samma GD från och med den 16 april 2004. Den 1 maj 2005 förflyttades han till GD yttre förbindelser. Sökanden upplystes genom skrivelse av den 16 juni 2006 om att de poäng han erhållit som tillfälligt anställd hade dragits in i enlighet med det första angripna beslutet, eftersom han hade lämnat en tjänst som omfattas av delen administration i den allmänna budgeten före utgången av en tid av två år efter det att han rekryterats som provanställd till en tjänst som omfattas av delen forskning i den ovannämnda budgeten.

Till stöd för sin talan har sökanden åberopat åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen, principen om rättsakters lagenlighet, och principen om skydd för förvärvade rättigheter och att tillsättningsmyndighetens beslut att upphäva ett lagstridigt beslut som medför subjektiva rättigheter skall fattas inom rimlig tid, vilket inte är fallet med avseende på det andra angripna beslutet.

Sökanden har vidare hävdat att artikel 2 i det andra angripna beslutet innebär diskriminering av de tjänstemän som avlönas genom anslagen för forskning och som begär förflyttning före utgången av en tid av två år efter det att de rekryterats, eftersom dessa tjänstemän förlorar sina poäng till följd av förflyttningen, medan de tjänstemän som förflyttas automatiskt eller som har tjänster som anses känsliga får behålla sina poäng.

____________