Language of document :

Иск, предявен на 13 април 2007 г. - Skareby / Комисия

(Дело F-34/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Carina Skareby (Bichkek, Киргизстан) (представители: S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, адвокати)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени доклада относно развитието на кариерата (ДРК) на ищцата за 2005 г.;

да се отмени, доколкото това е необходимо, решението на Органа по назначаването (ОН), с което се отхвърля жалбата на ищцата;

да се посочат на ОН последиците от отмяната на оспорваните актове, а именно приемане на нов ДРК за 2005 г. при спазване този път на нормите на Правилника за длъжностните лица;

да се осъди ОН да заплати на ищцата: i) фиксирана сума ex aequo et bono от 15 000 EUR за поправяне на неимуществените вреди; ii) фиксирана сума ex aequo et bono от 15 000 EUR за поправяне на нанесените върху кариерата ѝ вреди; iii) сума, която Съдът да определи по справедливост за поправяне на претърпените от нея финансови загуби, като всяка от посочените суми се увеличава със законната лихва за забава, считано от датата на нейната изискуемост;

да се осъди ответника да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на своя иск, ищцата първоначално изтъква неспазване на правилата относно изготвянето на ДРК. Администрацията нарушила процедурните правила, установени от общите разпоредби по изпълнение на член 43 от Правилника и допуснала явни грешки в оценката.

След това, ищцата посочва нарушение на правото на защита, принципа на добра администрация и на дълга за полагане на грижа.

Накрая тя поддържа, че администрацията извършила злоупотреба с власт и с процедурата.

____________