Language of document :

Žaloba podaná dne 13. dubna 2007 - Skareby v. Komise

(Věc F-34/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Carina Skareby (Bichkek, Kyrgyzstán) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit zprávu o vývoji služebního postupu žalobkyně za rok 2005;

zrušit, nakolik bude třeba, rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování zamítající stížnost žalobkyně;

sdělit orgánu oprávněnému ke jmenování účinky, které s sebou nese zrušení napadených aktů a zejména přijetí nové zprávy o vývoji služebního postupu za rok 2005, tentokrát při dodržení pravidel dle služebního řádu;

uložit orgánu oprávněnému ke jmenování, aby žalobkyni vyplatil: i) částku určenou ex aequo et bono na 15 000 eur z důvodu náhrady její nemateriální újmy; ii) částku určenou ex aequo et bono na 15 000 eur z důvodu náhrady její profesní újmy; iii) částku, kterou podle ekvity určí Soud, z důvodu náhrady její finanční újmy, přičemž každá z uvedených částek bude navýšena o úroky z prodlení v zákonné výši od data, kdy se stane vymahatelnou;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně na podporu své žaloby uplatňuje nejprve nedodržení pravidel týkajících se vyhotovení zprávy o vývoji služebního postupu. Správa údajně porušila procesní pravidla stanovená v obecných prováděcích ustanoveních k článku 43 služebního řádu a dopustila se zjevně nesprávného posouzení.

Žalobkyně se dále dovolává porušení práv obhajoby, zásady řádné správy a povinnosti péče.

Konečně tvrdí, že se správa dopustila zneužití pravomoci a procesu.

____________