Language of document :

Sag anlagt den 13. april 2007 - Skareby mod Kommissionen

(Sag F-34/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Carina Skareby (Bichkek, Kirgisistan) (ved avocats S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens karriereudviklingsrapport for 2005 annulleres.

Om fornødent annulleres ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at tage sagsøgerens klage til følge.

Retsvirkningerne af annullationen af de anfægtede retsakter meddeles ansættelsesmyndigheden, herunder at der skal vedtages en ny karriereudviklingsrapport for 2005, denne gang under overholdelse af tjenestemandsvedtægtens regler.

Ansættelsesmyndigheden tilpligtes at betale sagsøgeren: i) et ex aequo et bono fastsat beløb på 15 000 EUR som godtgørelse for den ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt; ii) et ex aequo et bono fastsat beløb på 15 000 EUR for den erhvervsmæssige skade, sagsøgeren har lidt; iii) et beløb, der fastsættes af Retten efter et rimelighedsskøn, for den økonomiske skade, sagsøgeren har lidt; hvert af disse beløb med tillæg af morarenter efter den lovbestemte sats fra forfaldsdagen.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren for det første gjort gældende, at reglerne vedrørende udfærdigelse af karriereudviklingsrapporter ikke er blevet overholdt. Administrationen har tilsidesat de sagsbehandlingsregler, der er fastsat i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til tjenestemandsvedtægtens artikel 43, og har udøvet et klart urigtigt skøn.

Sagsøgeren har endvidere påberåbt sig, at der er sket en tilsidesættelse af retten til kontradiktion, af princippet om god forvaltningsskik og af omsorgspligten.

Endelig har hun gjort gældende, at administrationen har udøvet magt- og procedurefordrejning.

____________