Language of document :

13. aprillil 2007 esitatud hagi - Skareby versus komisjon

(Kohtuasi F-34/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Carina Skareby (Biškek, Kõrgõzstan) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada hageja 2005. aasta karjääriarengu aruanne (REC);

tühistada vajadusel ametisse nimetava asutuse (AIPN) otsus, millega jäeti hageja kaebus rahuldamata;

nimetada AIPNile vaidlustatud otsuse tühistamisega kaasnevad tagajärjed ja eelkõige, et ta peab võtma vastu uue 2005. aasta RECi, mis vastaks seekord personalieeskirjadele;

mõista ametisse nimetavalt asutuselt hageja kasuks välja: i) ex aequo et bono põhimõttel arvutatud summa 15 000 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks; ii) ex aequo et bono põhimõttel arvutatud summa 15 000 eurot ametialase kahju hüvitamiseks; iii) varalise kahju hüvitamiseks summa, mille suuruse määrab õigluse põhimõtet arvestades kindlaks Esimese Astme Kohus; kõikidele summadele lisandub seadusjärgse intressimäära alusel arvutatud viivis, alates päevast, mil tekkis kohustus summa väljamaksmiseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja viitab oma hagi toetuseks esmalt asjassepuutuvate eeskirjade eiramisele RECi kinnitamisel. Haldusasutus on rikkunud personalieeskirjade artiklis 43 üldiste rakendussätetega kehtestatud menetlusnorme ja on teinud ilmseid hindamisvigu.

Seejärel väidab hageja, et rikutud on kaitseõigust, hea halduse põhimõtet ja hoolitsemiskohustust.

Lõpuks rõhutab ta, et haldusasutus on kuritarvitanud võimu ja menetlust.

____________