Language of document :

Beroep ingesteld op 13 april 2007 - Skareby / Commissie

(Zaak F-34/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Carina Skareby (Bichkek, Kirgizië) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

verzoeksters loopbaanontwikkelingrapport over het jaar 2005 nietig te verklaren;

voor zover nodig, nietig te verklaren het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) houdende afwijzing van verzoeksters klacht;

het TABG te wijzen op de gevolgen van de nietigverklaring van de bestreden handelingen, en met name de opstelling van een nieuw loopbaanontwikkelingrapport over het jaar 2005, dit keer met eerbiediging van de statutaire regels;

het TABG te veroordelen tot betaling aan verzoekster van i) een ex aequo et bono op 15 000 EUR vastgesteld bedrag ter vergoeding van haar immateriële schade; ii) een ex aequo et bono op 15 000 EUR vastgesteld bedrag ter vergoeding van haar professionele schade; iii) een in redelijkheid door het Gerecht te bepalen bedrag ter vergoeding van haar financiële schade, elk van die bedragen vermeerderd met vertragingsrente tegen het wettelijk tarief vanaf de datum van opeisbaarheid ervan;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van haar beroep stelt verzoekster allereerst dat de regels voor de opstelling van loopbaanontwikkelingrapporten zijn geschonden. De administratie heeft zich niet gehouden aan de bij de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 43 van het Statuut opgestelde procedureregels en kennelijke beoordelingsfouten gemaakt.

Voorts stelt verzoekster dat de rechten van de verdediging, het beginsel van behoorlijk bestuur en de zorgplicht zijn geschonden.

Ten slotte heeft de administratie misbruik van bevoegdheid en van procedure gemaakt.

____________