Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2007 r. - Skareby przeciwko Komisji

(Sprawa F-34/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carina Skareby (Biszkek, Kirgistan) (przedstawiciele: S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącej (REC) za rok 2005;

w razie konieczności stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego oddalającej zażalenie skarżącej;

pouczenie organu powołującego o konsekwencjach stwierdzenia nieważności zaskarżonych aktów i w szczególności przyjęcia nowego sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącej za rok 2005, tym razem z poszanowaniem dla przepisów regulaminu pracowniczego;

zasądzenie od organu powołującego na rzecz skarżącej: i) kwoty określonej ex aequo et bono w wysokości 15 000 EUR z tytułu naprawienia krzywd moralnych; ii) kwoty określonej ex aequo et bono w wysokości 15 000 EUR z tytułu naprawienia uszczerbku dla kariery; iii) kwoty uznanej za słuszną przez Sąd tytułem naprawienia poniesionej przez skarżącą szkody materialnej, przy czym każdej z tych kwot powiększonych o ustawowe odsetki za zwłokę liczone od dnia, w którym staną się one wymagalne;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi po pierwsze naruszenie przepisów regulaminu pracowniczego dotyczących sporządzenia sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej. Skarżąca jest zdania, że administracja naruszyła przepisy proceduralne ustanowione przez ogólne przepisu wykonawcze do art. 43 regulaminu pracowniczego i popełniła oczywisty błąd w ocenie.

Następnie skarżąca podnosi naruszenie prawa do obrony, zasady dobrej administracji i obowiązku staranności.

W końcu skarżąca podnosi, iż administracja dopuściła się nadużycia władzy oraz uchybiła przepisom proceduralnym.

____________