Language of document :

Žaloba podaná 13. apríla 2007 - Skareby/Komisia

(vec F-34/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Carina Skareby (Biškek, Kirgizsko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernanrd-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť hodnotenie služobného postupu (HSP) žalobkyne za rok 2005,

zrušiť, v potrebnom rozsahu, rozhodnutie menovacieho orgánu o zamietnutí sťažnosti žalobkyne,

oboznámiť menovací orgán s účinkami zrušenia napadnutých aktov a najmä prijatie nového HSP za rok 2005, pričom tento krát budú služobné predpisy dodržané,

zaviazať menovací orgán, aby žalobkyni zaplatil: i) čiastku stanovenú ex aequo et bono na 15 000 eur z dôvodu náhrady nemajetkovej ujmy, ii) čiastku stanovenú ex aequo et bono na 15 000 eur z dôvodu náhrady profesijnej ujmy; iii) čiastku spravodlivo stanovenú Súdom prvého stupňa z dôvodu náhrady peňažnej škody, pričom každá z týchto čiastok bude zvýšená o úroky z omeškania v zákonnej výške odo dňa, keď sa táto čiastka stane vymáhateľnou,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa najskôr uvádza, že neboli dodržané predpisy týkajúce sa vyhotovenia HSP. Správny orgán porušil procesné pravidlá stanovené všeobecnými vykonávacími ustanoveniami k článku 43 služobného poriadku a dopustil sa nesprávneho právneho posúdenia.

Žalobkyňa ďalej tvrdí, že došlo k porušeniu jej práv na obranu, zásady riadneho úradného postupu a povinnosti starostlivosti.

Nakoniec tvrdí, že správny orgán sa dopustil zneužitia právomoci a konania.

____________