Language of document :

Talan väckt den 13 april 2007 - Carina Skareby mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-34/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carina Skareby (Bichkek, Kirghizistan) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

Ogiltigförklara sökandens karriärutvecklingsrapport för år 2005

vid behov ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att avslå sökandens klagomål

meddela tillsättningsmyndigheten följderna av att de angripna besluten ogiltigförklaras, och i synnerhet att en ny karriärutvecklingsrapport för år 2005 skall antas i enlighet med gällande regler

förplikta tillsättningsmyndigheten till sökanden utge : i) en summa på 15 000 euro i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) som ersättning för psykiskt lidande, ii) en summa på 15 000 euro i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) som ersättning för den skada i karriären som sökanden orsakats, och iii) en summa som personaldomstolen skall fastslå som ersättning för sökandens ekonomiska förluster. Till vart och ett av de nämnda beloppen tillkommer lagstadgad dröjsmålsränta från och med det datum från vilket sådan kan utkrävas

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan gör sökanden för det första gällande att reglerna för upprättande av karriärutvecklingsrapport inte har respekterats. Administrationen skall enligt sökanden ha överträtt de förfaranderegler som slås fast i de allmänna genomförandebestämmelserna i artikel 43 i tjänsteföreskrifterna samt gjort sig skyldig till uppenbara bedömningsfel.

Därutöver påtalar sökanden att principerna om rätt till försvar, god förvaltning och administrationens omsorgsplikt har åsidosatts.

Slutligen hävdar sökanden att administrationen har gjort sig skyldig till maktmissbruk samt har åsidosatt handläggningsreglerna.

____________