Language of document :

Иск, предявен на 19 април 2007 г. - Giorgio Lebedef / Комисия

(Дело F-36/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, адвокат)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

Да се отмени Докладът за служебното развитие (ДСР) на ищеца за периода 1 януари 2005 г. - 31 декември 2005 г. , и по-точно, на частта от ДСР, направена от Евростат за същия период,

да се осъди ответникът да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът посочва само едно основание, свързано с нарушение на Общите разпоредби за прилагане на член 43 от Правилника, и по-специално, на разпоредбите, отнасящи се до представителите на професионалните организации и законовите представители на служителите, с нарушение на принципа на защита на оправданите правни очаквания и на правилото "patere legem quam ipse fecisti".

____________