Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 19. aprīlī - Lebedef/Komisija

(lieta F-36/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giorgio Lebedef, Senningerberg (Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt prasītāja karjeras novērtējuma ziņojumu (KNZ) par laika posmu no 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim un, precīzāk, to KNZ daļu, kuru attiecībā uz minēto laika posmu sastādījis Eiropas Kopienu statistikas birojs (Eurostat);

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības atbalstam prasītājs izvirza vienīgo pamatu, kas balstīts uz Civildienesta noteikumu 43. panta vispārīgo īstenošanas noteikumu un it īpaši noteikumu par darbinieku arodbiedrībām un par Civildienesta noteikumos paredzētajiem darbinieku pārstāvjiem pārkāpumu, uz tiesiskās paļāvības aizsardzības principa pārkāpumu un uz principa "patere legem quam ipse fecisti" pārkāpumu.

____________