Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2007 r. - Lebedef przeciwko Komisji

(Sprawa F-36/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: F. Frabetti, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

unieważnienie sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego za okres 1.1.2005 r.(31.12.2005 r., a konkretnie tej części, która została sporządzona przez Eurostat za ten sam okres;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu swojej skargi skarżący podnosi jedyny zarzut dotyczący naruszenia ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego, a w szczególności przepisów dotyczących przedstawicieli związkowych i regulaminowych personelu, naruszenia zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań oraz reguły "patere legem quam ipse fecisti".

____________