Language of document :

Žaloba podaná 19. apríla 2007 - Lebedef/Komisia

(vec F-36/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť správu o hodnotení služobného postupu žalobcu za obdobie od 1.1.2005 do 31.12.2005 a konkrétnejšie časť správy o hodnotení služobného postupu vypracovanej Eurostatom za rovnaké obdobie,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca uvádza na podporu svojej žaloby jediný dôvod spočívajúci v porušení všeobecných vykonávacích ustanovení článku 43 služobného poriadku a konkrétnejšie ustanovení týkajúcich sa odborových a štatutárnych zástupcov, v porušení zásady ochrany legitímnej dôvery a pravidla "patere legem quam ipse fecisti".

____________