Language of document :

Иск, предявен на 23 април 2007 г. - Cros / Съд

(Дело F-37/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Alexia Cros (Howald, Люксембург) (представител: E. Reveillaud, адвокат)

Ответник: Съд на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението на органа по назначаването (ОН) от 19 юли 2006 г., с което ищцата е назначена за длъжностно лице в срок на изпитване в качеството на юрист-лингвист, считано от 1 септември 2006 г., в частта, с която ѝ се предоставя степен AD 7;

да се постанови, че на ищцата ще се предостави с обратна сила спрямо датата на назначаване - 1 септември 2006 г., степен AD 10, която отговаря на степента LA 6 преди влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, както и на Условията за работа на другите служители1;

да се разпореди признаването на пълния ѝ трудов стаж с обратна сила спрямо 1 септември 2006 г.;

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищцата твърди, че оспорваното решение, прието на основание член 12 от приложение XIII от Правилника за длъжностните лица, нарушава:

-    обявлението за общия конкурс CJ/LA/242, според което успешно положилите изпита лица се назначават на степен LA7/LA6;

-    принципа на равно третиране;

-    принципа на оправданите правни очаквания, както и принципа на добрата администрация, на прозрачността и на задължението за полагане на грижа.

____________

1 - ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1.

2 - ОВ C 182 А, 31.7.2002 г., стр. 1.