Language of document :

Sag anlagt den 23. april 2007 - Cros mod Domstolen

(Sag F-37/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Alexia Cros (Howald, Luxembourg) (ved avocat E. Reveillaud)

Sagsøgt: De Europæiske Fællesskabers Domstol

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 19. juli 2006 om udnævnelse af sagsøgeren til tjenestemand på prøve som juridisk oversætter fra den 1. september 2006, for så vidt som sagsøgeren herved indplaceredes i lønklasse AD7.

Det fastslås, at sagsøgeren med tilbagevirkende kraft fra datoen for udnævnelsen den 1. september 2006 indplaceres i lønklasse A*10 svarende til lønklasse LA6 før Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22. marts 2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne 1 trådte i kraft.

Det fastslås, at sagsøgerens karriere i det hele genoprettes med tilbagevirkende kraft fra den 1. september 2006.

De Europæiske Fællesskabers Domstol tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren gør gældende, at den anfægtede afgørelse, der er støttet på artikel 12 i bilag XIII til tjenestemandsvedtægten, udgør en tilsidesættelse af:

Meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve CJ/LA/24 2, hvorefter de personer, der bestod prøven, ville blive indplaceret i lønklasse LA7/LA6,

ligebehandlingsprincippet og

princippet om beskyttelse af den berettigede forventning samt principperne om god forvaltningsskik, gennemsigtighed og omsorg.

____________

1 - EUT L 124 s. 1.

2 - EFT C 182 A af 31.7.2002, s. 1.