Language of document :

23. aprillil 2007 esitatud hagi - Cros versus Euroopa Kohus

(Kohtuasi F-37/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Alexia Cros (Howald, Luksemburg) (esindaja: advokaat E. Reveillaud)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kohus

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 19. juuli 2006. aasta otsus, millega hageja nimetati alates 1. septembrist 2006 katseajal olevaks ametnikuks jurist-lingvisti ametikohal niivõrd, kuivõrd sellega määrati ta palgaastmele AD7;

tuvastada ja otsustada, et hagejale tuleb tagasiulatuvalt, alates tema nimetamisest 1. septembril 2006, määrata palgaaste A*10, mis vastab palgaastmele LA6 enne nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi1, jõustumist;

ennistada hageja teenistuskarjäär terves ulatuses tagasiulatuvalt 1. septembrist 2006;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja väidab, et vaidlustatud otsusega, mis tugineb ametnike personalieeskirjade XIII lisa artiklile 12, rikutakse:

üldise konkursi CJ/LA/242 teadaannet, mille kohaselt selle konkursi laureaadid võetakse tööle palgaastmele LA7/LA6;

võrdse kohtlemise põhimõtet;

õiguskindluse põhimõtet, samuti hea halduse, läbipaistvuse ja hoolduskohustuse põhimõtteid.

____________

1 - ELT L 124, 27.4.2004, lk 1; ELT eriväljaanne 01/02, lk 130.

2 - ELT C 182 A, 31.7.2002, lk 1.