Language of document :

Kanne 23.4.2007 - Cros v. yhteisöjen tuomioistuin

(Asia F-37/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Alexia Cros (Howald, Luxemburg) (edustaja: asianajaja E. Reveillaud)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 19.7.2006 tekemä päätös, jolla kantaja nimitetään virkamieheksi koeajalle juristi-lingvistin tehtävään 1.9.2006 lukien siltä osin kuin hänet on nimitetty palkkaluokkaan AD7;

on todettava, että kantaja on luokitettava taannehtivasti nimityspäivästä 1.9.2006 lukien palkkaluokkaan A*10, joka vastaa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22.3.2004 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 723/20041 voimaan tuloa edeltänyttä palkkaluokkaa LA6;

kantajan ura on järjestettävä kokonaan uudelleen taannehtivasti 1.9.2006 lukien;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja väittää, että riidanalaisella päätöksellä, joka perustuu virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevaan 12 artiklaan,

rikotaan avointa kilpailua CJ/LA/242 koskevaa ilmoitusta, jonka mukaan kilpailussa menestyneet hakijat otetaan palvelukseen palkkaluokkaan LA7/LA6;

loukataan yhdenvertaisuusperiaatetta;

loukataan luottamuksensuojan periaatetta sekä hyvän hallinnon, avoimuuden ja huolenpidon periaatetta.

____________

1 - EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1.

2 - EYVL C 182 A, 31.7.2002, s. 1.