Language of document :

Beroep ingesteld op 23 april 2007 - Cros / Hof van Justitie

(Zaak F-37/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Alexia Cros (Howald, Luxemburg) (vertegenwoordiger: E. Reveillaud, advocaat)

Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 19 juli 2006 om verzoekster met ingang van 1 september 2006 in de hoedanigheid van juriste-linguïste aan te stellen als ambtenaar op proef, voor zover zij daarbij is ingedeeld in de rang AD7;

te beslissen dat verzoekster met terugwerkende kracht tot de datum van aanstelling op 1 september 2006 wordt ingedeeld in de rang A*10, welke overeenkomt met de rang LA6 vóór de inwerkingtreding van verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen1;

de volledige reconstructie van haar loopbaan te gelasten met terugwerkende kracht tot 1 september 2006;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster stelt dat het op artikel 12 van bijlage XIII bij het Ambtenarenstatuut gebaseerde bestreden besluit in strijd is met:

de aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek CJ/LA/242 volgens welke de aanwerving van de geslaagden in de rang LA7/LA6 zou plaatsvinden;

het beginsel van gelijke behandeling;

de beginselen van gewettigd vertrouwen, behoorlijk bestuur, transparantie en de zorgplicht.

____________

1 - PB L 124, van 27.4.2004, blz. 1.

2 - PB C 182A van 31.7.2002, blz. 1.