Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2007 r. - Cros przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-37/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Alexia Cros (Howald, Luksemburg) (przedstawiciel: E. Reveillaud, avocat)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 19 lipca 2006 r. powołującej skarżącą na stanowisko prawnika-lingwisty na okres stażu rozpoczynający się w dniu 1 września 2006, w zakresie w jakim skarżąca została zaszeregowana do grupy AD7;

orzeczenie, iż z mocą wsteczną od dnia powołania, tj. od dnia 1 września 2006 r., skarżąca zostanie zaszeregowana do grupy A*10, odpowiadającej przed wejściem w życie rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich1 grupie zaszeregowania LA6;

nakazanie organowi powołującemu całkowitego zrekonstruowania kariery skarżącej z mocą wsteczną od dnia 1 września 2006 r.;

obciążenie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca podnosi, że zaskarżona decyzja, wydana na podstawie art. 12 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego narusza:

ogłoszenia o konkursie otwartym CJ/LA/242, zgodnie z którym laureaci konkursu zostaną zaszeregowani do grupy LA7/LA6;

zasady równego traktowania;

zasady uzasadnionych oczekiwań oraz zasad dobrej administracji, przejrzystości i staranności.

____________

1 - Dz.U. L 124 z 27.04.2004, str. 1.

2 - Dz.U. C 182 A z 31.07.2002, str. 1.