Language of document :

Žaloba podaná 23. apríla 2007 - Cros/Súdny dvor

(vec F-37/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Alexia Cros (Howald, Luxembursko) (v zastúpení: E. Reveillaud, advokát)

Žalovaný: Súdny dvor Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 19. júla 2006, ktorým bola žalobkyňa menovaná za úradníčku v skúšobnej dobe - právničku prekladateľku od 1. septembra 2006 v časti, v ktorej jej bola priznaná platová trieda AD 7,

rozhodnúť, že žalobkyni bude priznané so spätnou účinnosťou odo dňa vymenovania 1. septembra 2006 zaradenie do platovej triedy A*10 zodpovedajúce platovej triede LA6 pred nadobudnutím účinnosti nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. maca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev1,

nariadiť úplné obnovenie služobného postupu so spätnou účinnosťou od 1. septembra 2006,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie založené na článku 12 prílohy XIII služobného poriadku porušuje:

oznámenie o všeobecnom výberovom konaní CJ/LA/242, podľa ktorého sa úspešní uchádzači budú prijímať do zamestnania v platovej triede LA7/LA6,

zásadu rovnosti zaobchádzania,

zásadu legitímnej dôvery, ako aj zásadu riadneho úradného postupu, transparentnosti a starostlivosti.

____________

1 - Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1.

2 - Ú. v. ES C 182 A, 31. júla 2002, s. 1.