Language of document :

Tožba, vložena 23. aprila 2007 - Cros proti Sodišču

(Zadeva F-37/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Alexia Cros (Howald, Luksemburg) (zastopnik: E. Reveillaud, odvetnik)

Tožena stranka: Sodišče Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se ničnost odločbe organa, pristojnega za imenovanje (OPI), z dne 19. julija 2006 o imenovanju tožeče stranke v uradnico pripravnico, kot pravnica lingvistka, od 1. septembra 2006, v delu v katerem ji je bil dodeljen naziv AD7;

presodi naj se, da bo tožeča stranka retroaktivno od datuma imenovanja 1. septembra 2006 razvrščena v naziv A*10, ki ustreza nazivu LA6 pred začetkom veljavnosti Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti1;

odredi naj se popolna obnova njene kariere z retroaktivnim učinkom od 1. septembra 2006;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka navaja, da izpodbijana odločba, ki temelji na členu 12 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom za uradnike, krši:

objavo splošnega natečaja CJ/LA/242, na podlagi katerega naj bi se udeleženci, ki so uspešno opravili natečaj, zaposlili z nazivom LA7/LA6;

načelo enakega obravnavanja;

načelo zaupanja v pravo ter načela dobrega upravljanja, transparentnosti in skrbnosti.

____________

1 - UL L 124, 27.4.2004, str. 1.

2 - UL C 182 A, 31. 7 2002, str. 1.