Language of document :

Talan väckt den 23 april 2007 - Cros mot domstolen

(Mål F-37/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Alexia Cros (Howald, Luxembourg) (ombud: advokat E. Reveillaud)

Svarande: Europeiska gemenskapernas domstol

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 19 juli 2006 att tillsätta sökanden som provanställd juristlingvist från den 1 september 2006 i den del sökanden placerats i lönegrad AD7,

fastställa att sökanden, med retroaktiv verkan från sökandens tillsättning den     1 september 2006, skall placeras i lönegrad A*10 som motsvarade lönegrad LA6 före ikraftträdandet av rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004, om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna1

förplikta domstolen att helt återställa sökandens karriär med retroaktiv verkan från och med den 1 september 2006, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden gör gällande att det angripna beslutet, vilket antagits med stöd av artikel 12 i bilaga 13 i tjänsteföreskrifterna, utgör ett åsidosättande av:

- meddelandet om allmänt uttagningsprov CJ/LA/242, enligt vilket de som upptagits i den reservlista som upprättats på grundval av provet, skulle rekryteras i lönegrad LA7/LA6,

- principen om likabehandling, och

- principen om skydd för berättigade förväntningar, samt principerna om god förvaltningssed, öppenhet och omsorgsplikt.

____________

1 - EUT L 124, 27.4.2004, s.1.

2 - EGT C 182 A, 31.7.2002, s.1.