Language of document :

Иск, предявен на 23 април 2007 г. - Campos Valls / Съвет

(Дело F-39/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Manuel Campos Valls (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen и E. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на ищеца

да се отмени решението на органа по назначаването (ОН) за отхвърляне на кандидатурата на ищеца за длъжността началник на испанския отдел на ГД А, Дирекция III - "Превод и съставяне на документи" - "Езикова служба", както и решението за назначаване на друг кандидат на тази длъжност,

да се осъди ответника да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на своя иск ищецът посочва едно единствено правно основание, извлечено от нарушение на Обявлението за свободна длъжност № 60/06, от наличие на явна грешка в преценката и от нарушение на член 45 от Правилника, поради това, че избраният кандидат за заемане на спорната длъжност не разполага, за разлика от ищеца, с технически познания в областта на превода, които се изискват в обявлението за свободна длъжност. По-конкретно, представеният от Съвета аргумент, че тези познания следва да се преценяват в светлината на функциите по управление на персонала, които началникът на отдел трябва да изпълнява, съставлява нарушение на обявлението за свободна длъжност.

____________