Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 23. aprīlī - Campos Valls/Padome

(lieta F-39/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Manuel Campos Valls, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu noraidīt prasītāja kandidatūru Spānijas vienības priekšnieka amatam ĢD A, III direktorātā - Tulkošana un dokumentu veidošana - Valodniecības dienests, kā arī iecelt šajā amatā citu kandidātu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs norāda tikai vienu pamatu, kas balstās uz paziņojuma par vakanci Nr. 60/06 pārkāpumu, acīmredzamu kļūdu vērtējumā un Civildienesta noteikumu 45. panta pārkāpumu, jo kandidātam, kas tika izvēlēts iecelšanai apstrīdētajā amatā, atšķirībā no prasītāja nebija tehnisku tulkošanas zināšanu, kas tika prasītas paziņojumā par vakanci. It īpaši, Padomes norādītais arguments, ka zināšanas ir jānovērtē, ņemot vērā personāla vadības uzdevumus, kurus būs jāveic vienības priekšniekam, pārkāpjot paziņojumu par vakanci.

____________