Language of document :

Beroep ingesteld op 23 april 2007 - Campos Valls / Raad

(Zaak F-39/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Manuel Campos Valls (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) tot afwijzing van verzoekers sollicitatie naar het ambt van hoofd van de Spaanse eenheid bij DG A, Directoraat III - Vertaling en documentenproductie - Talendienst, alsmede van het besluit om een andere kandidaat in dat ambt aan te stellen;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker één middel aan ontleend aan de schending van kennisgeving van vacature nr. 60/06, kennelijk onjuiste beoordeling en schending van artikel 45 van het Statuut, daar de kandidaat die is gekozen om het betrokken ambt te vervullen, in tegenstelling tot verzoeker, niet over de in de kennisgeving van vacature vereiste technische vertaalkennis beschikt. Meer bepaald is het door de Raad aangevoerde argument dat die kennis moet worden beoordeeld in het licht van de werkzaamheden van het beheer van personeel die het hoofd van de eenheid moet uitoefenen, in strijd met de kennisgeving van vacature.

____________