Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2007 r. - Campos Valls przeciwko Radzie

(Sprawa F-39/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Manuel Campos Valls (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego odrzucającej kandydaturę skarżącego na stanowisko szefa Wydziału Hiszpańskiego w DG A, Dyrekcja III - Tłumaczenia i sporządzanie dokumentów - Służba językowa, oraz powołującej na to stanowisko innego kandydata;

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi tylko jeden zarzut dotyczący naruszenia ogłoszenia o wakacie nr 60/06, oczywistego błędu w ocenie i naruszenia art. 45 regulaminu, ponieważ kandydat, który został wybrany na sporne stanowisko nie posiada w opinii skarżącego, w odróżnieniu od niego samego, umiejętności technicznych na potrzeby dokonywania tłumaczeń, co zgodnie z treścią ogłoszenia o wakacie stanowiło wymóg. Skarżący podnosi, że w szczególności argument podniesiony przez Radę, jakoby umiejętności te należało oceniać w świetle zadań szefa wydziału związanych z zarządzaniem personelem, jest nietrafiony w świetle treści ogłoszenia o wakacie.

____________