Language of document :

Žaloba podaná 23. apríla 2007 - Campos Valls/Rada

(vec F-39/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Manuel Campos Valls (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o zamietnutí kandidatúry žalobcu na pracovné miesto riaditeľa Španielskeho oddelenia na GR A, Riaditeľstvo III - Preklad a tvorba dokumentov - Jazykové oddelenie, ako aj zrušiť rozhodnutie o vymenovaní iného uchádzača na toto miesto,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobca uvádza jediný dôvod vyplývajúci z oznámenia o voľnom pracovnom mieste č. 60/06, zo zjavne nesprávneho posúdenia a z porušenia článku 45 služobného poriadku, v tom, že úspešný uchádzač na toto sporné miesto nemal, na rozdiel od žalobcu, technické znalosti v prekladoch, ktoré sa vyžadovali v oznámení. Osobitne v tomto prípade, tvrdenie uvedené Radou, podľa ktorej majú byť tieto znalosti posudzované vo svetle funkcií vykonávaných v riadení zamestnancov, ktoré riaditeľ oddelenia musí vykonávať, porušuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste.

____________