Language of document :

Talan väckt den 23 april 2007 - Campos Valls mot rådet

(Mål F-39/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Manuel Campos Valls (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att avslå sökandens ansökan om tjänsten som enhetschef vid GD A Direktorat 3 - Översättning och dokumentframställning - Språktjänsten och tillsättningsmyndighetens beslut att tillsätta den tjänsten med en annan person,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden åberopar till stöd för sin talan en grund som avser påståenden om åsidosättande av meddelandet om ledig tjänst nr 60/06, en uppenbart oriktig bedömning och ett åsidosättande av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna. Den person som erhöll den omtvistade tjänsten hade inte, till skillnad från sökanden, de tekniska kunskaper i översättning som erfordrades enligt meddelandet om den lediga tjänsten. I synnerhet innebär det argument som har framförts av rådet enligt vilket dessa kunskaper skall bedömas mot bakgrund av de uppgifter av personaladministrativt slag som utövas av en enhetschef ett åsidosättande av meddelandet om den lediga tjänsten.

____________