Language of document :

Иск, предявен на 30 април 2007 г. - Baudelet-Leclaire / Комисия

(Дело F-40/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Cécile Baudelet-Leclaire (Брюксел, Белгия) [представител: M. Korving, avocat]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се приеме за установено, че има дискриминация между "вътрешните", за европейските институции, и външните кандидати при провеждането на конкурса EPSO/AST/7/051;

да се приеме за установено, че не са представени доказателства от ответната страна за липсата на дискриминация между "вътрешните", за европейските институции, и външните кандидати, при провеждането на този конкурс;

да бъде анулиран този конкурс поради нарушаване на основния принцип за равни възможности на кандидатите;

при условията на евентуалност, да бъде задължен ответникът да представи всички доказателства, включително, ако е необходимо, тези за разискванията на конкурсната комисия, защитени от тайната посочена в член 6 на приложение ІІІ от Правилника за длъжностните лица, доказващи че конкурсната комисия не е била по-благосклонна към някои кандидати, поради техния професионален произход;

при липса на доказателства, представени от ответника, да бъде разпоредено преразглеждане на класирането на всички кандидати, единствено въз основа на критериите за постигнатите резултати, съдържащи се в съобщението за конкурса и при безпристрастно прилагане на принципа за равните възможности на кандидатите;

да бъде осъден ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

С писмо от 29 януари 2007 година, ищцата е била уведомена, че името ѝ няма да бъде включено в резервния списък, тъй като оценките, които е получила, независимо че са били по-високи от необходимия минимум, не са били между 110-те най-добри.

В подкрепа на иска си, ищцата се позовава, по-конкретно, на нарушаването на принципа за равните възможности и равното третиране, поради това, че конкурсната комисия е допуснала дискриминация между кандидатите в полза на тези, които вече са имали професионален опит в европейските институции и по-специално, в генералната дирекция, към която се е числяла председателката на конкурсната комисия.

____________

1 - OВ C 178 A, 20. 7. 2005 г., стp. 22.