Language of document :

30. aprillil 2007 esitatud hagi - Baudelet-Leclaire vs. komisjon

(Kohtuasi F-40/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Cécile Baudelet-Leclaire (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. Korving)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tuvastada diskrimineerimine institutsioonisiseste ja väljastpoolt tulevate kandidaatide vahel konkursi EPSO/AST/7/05 raames1;

tuvastada tõendite puudumine kostja tõstatatud mittediskrimineerimise kohta institutsioonisiseste ja väljastpoolt tulevate kandidaatide vahel nimetatud konkursi raames;

tühistada nimetatud konkurss kandidaatide võrdsete võimaluste aluspõhimõtte rikkumise tõttu;

teise võimalusena nõuda kostjalt kõikide tõendite esitamist seal hulgas vajadusel valimiskogu personalieeskirjade III lisa artiklis 6 ette nähtud konfidentsiaalsusega kaetud töödest, mis näitaksid, et valimiskogu ei kiitnud heaks teatavat hulka kandidaate nende tööalase tegevuse tõttu;

kostja esitatavate tõendite puudumisel teha korraldus, et kõigi kandidaatide liigitamine vaadataks üle üksnes nende teenetekriteeriumide alusel, mis on konkursiteadaandes, ning kandidaatide võrdsete võimaluste põhimõtet erapooletult kohaldades;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

29. jaanuari 2007. aasta kirjas teatas hageja, et tema nime ei ole reservnimekirjas niivõrd, kuivõrd talle antud hinded, mis ületasid nõutud miinimumi, ei olnud 110 parima hulgas.

Oma hagi toetuseks väidab hageja eelkõige, et rikuti võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna valimiskogu diskrimineeris kandidaate, eelistades neid, kellel juba oli tööalane kogemus ühenduse institutsioonides, ning täpsemalt selles peadirektoraadis, kuhu kuulub valimiskogu esimees.

____________

1 - ELT C 178 A, 20.7.2005, lk 22.