Language of document :

Kanne 30.4.2007 - Baudelet-Leclaire v. komissio

(Asia F-40/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Cécile Baudelet-Leclaire (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M. Korving)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

On todettava, että avoimen kilpailun EPSO/AST/7/051 yhteydessä on tapahtunut yhteisöjen toimielinten "sisäisten" hakijoiden ja ulkoisten hakijoiden välistä syrjintää

On todettava, että vastaaja ei ole esittänyt näyttöä siitä, että kyseisen avoimen kilpailun yhteydessä ei ole tapahtunut syrjintää yhteisöjen toimielinten "sisäisten" hakijoiden ja ulkoisten hakijoiden välillä

Kyseinen avoin kilpailu on kumottava, koska sitä perustavanlaatuista periaatetta on loukattu, jonka mukaan hakijoilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet

Toissijaisesti vastaaja on velvoitettava esittämään kaikki todisteet, tarvittaessa valintalautakunnan työskentelyä koskevat sellaiset asiakirjat mukaan lukien, joita henkilöstösääntöjen liitteessä III olevassa 6 artiklassa tarkoitettu salaisuus koskee, joista käy ilmi, että valintalautakunta ei suosinut tiettyjä hakijoita heidän ammatillisen taustansa takia

Jos vastaaja ei ole esittänyt todisteita, on määrättävä, että kaikkien hakijoiden luokittelu on tarkastettava siten, että perusteena käytetään vain ansioita koskevia arviointiperusteita, sellaisena kuin ne ilmoitetaan kilpailuilmoituksessa, ja siten, että hakijoiden yhdenvertaisten mahdollisuuksien periaatetta sovelletaan puolueettomasti

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajalle ilmoitettiin 29.1.2007 päivätyllä kirjeellä, että hänen nimeään ei merkittäisi varallaololuetteloon siltä osin kuin hänen saamansa arvosanat, jotka ylittivät vaaditun vähimmäistason, eivät olleet 110 parhaan joukossa.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa muun muassa siihen, että yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on loukattu siltä osin kuin valintalautakunta syrji hakijoita asettaen etusijalle hakijat, joilla oli jo työkokemusta yhteisöjen toimielimissä ja erityisesti sillä pääosastolla, jolla valintalautakunnan puheenjohtaja työskentelee.

____________

1 - EUVL C 178 A, 20.7.2005, s. 22.