Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2007 r. - Baudelet-Leclaire przeciwko Komisji

(Sprawa F-40/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Cécile Baudelet-Leclaire (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: M. Korving, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

ustalenie istnienia dyskryminacji pomiędzy "wewnętrznymi" kandydatami pochodzącymi z instytucji europejskich a kandydatami spoza nich w ramach konkursu EPSO/AST/7/051;

stwierdzenie, że strona pozwana nie przedstawiła dowodów na brak dyskryminacji pomiędzy "wewnętrznymi" kandydatami pochodzącymi z instytucji europejskich a kandydatami spoza nich w ramach tego konkursu;

unieważnienie konkursu z uwagi na naruszenie podstawowej zasady równości szans pomiędzy kandydatami;

ewentualnie, nakazanie stronie pozwanej przedstawienia wszelkich dowodów, w tym, o ile to konieczne, prac komisji konkursowej objętych tajnością na podstawie art. 6 załącznika III do regulaminu pracowniczego urzędników, potwierdzających, że komisja konkursowa nie faworyzowała pewnej grupy kandydatów z uwagi na ich miejsce zatrudnienia;

w przypadku braku przedstawienia dowodów przez stronę pozwaną, nakazanie ponownej klasyfikacji kandydatów w oparciu jedynie o kryteria merytoryczne, wymienione w ogłoszeniu o konkursie i przy bezstronnym zastosowaniu zasady równości szans kandydatów;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Pismem z dnia 29 stycznia 2007 r. skarżąca została powiadomiona o tym, że jej nazwisko nie znajduje się na liście rezerwowej, ponieważ oceny jakie otrzymała - pomimo tego, że przewyższały wymagane minimum - nie mieściły się wśród 110 najlepszych.

W uzasadnieniu swojej skargi, skarżąca podnosi w szczególności naruszenie zasady równości szans i traktowania, ponieważ komisja konkursowa dopuściła się dyskryminacji niektórych kandydatów poprzez faworyzowanie tych, którzy nabyli już doświadczenie zawodowe w instytucjach wspólnotowych, w szczególności w dyrekcji generalnej, w której zatrudniona była przewodnicząca komisji konkursowej.

____________

1 - Dz. U. C 178 A z 20.7.2005 r., str. 22.