Language of document :

Žaloba podaná 30. apríla 2007 - Baudelet-Leclaire/Komisia

(vec F-40/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cécile Baudelet-Leclaire (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Korving, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

skonštatovať diskrimináciu medzi "internými" a externými kandidátmi európskych inštitúcií v rámci konkurzu EPSO/AST/7/051,

skonštatovať neunesenie dôkazného bremena žalovanou o neexistencii diskriminácií medzi "internými" a externými kandidátmi v rámci tohto výberového konania,

zrušiť uvedené výberové konanie z dôvodu porušenia základnej zásady rovnosti príležitostí medzi kandidátmi,

subsidiárne uložiť žalovanej povinnosť predložiť všetky dôkazy pokiaľ je to potrebné, vrátane prác výberovej komisie, na ktoré sa vzťahuje tajomstvo uvedené v článku 6 prílohy III Služobného poriadku preto, aby sa preukázalo, že výberová komisia neuprednostnila určitý počet kandidátov z dôvodu ich profesionálneho pôvodu,

pokiaľ žalovaná neunesie dôkazné bremeno, nariadiť obnovu zatriedenia všetkých kandidátov iba na základe kritérií zásluhy, tak ako sú uvedené v oznámení o výberovom konaní v súlade s nestranným použitím zásady rovnosti príležitostí medzi kandidátmi,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Listom z 29. januára 2007 bola žalobkyňa informovaná, že jej meno nebolo zapísané do rezervného zoznamu, keďže počet bodov, ktoré získala, aj keď je vyšší ako vyžadovaný minimálny počet bodov, nebol medzi 110 najlepšími.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza najmä porušenie zásady rovnosti príležitostí a rovnosti zaobchádzania, keďže výberová komisia diskriminovala kandidátov v prospech tých, ktorí už mali profesionálne pracovné skúsenosti na inštitúciách Spoločenstiev a najmä na generálnom riaditeľstve, do ktorého patrí predsedníčka výberovej komisie.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 178 A, 20.7.2005, s. 22.