Language of document :

Talan väckt den 30 januari 2007 - Baudelet-Leclaire mot kommissionen

(Mål F-40/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Cécile Baudelet-Leclaire (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. Korving)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

fastställa att det skett en särbehandling mellan "interna" sökande till europeiska institutioner och externa sökande i samband med uttagningsprov EPSO/AST/7/051,

fastställa att svaranden inte företett några bevis för att en särbehandling mellan interna sökande till europeiska institutioner och externa sökande i samband med nämnda uttagningsprov inte har skett,

ogiltigförklara uttagningsprovet på grund av åsidosättande av den grundläggande principen att sökande till uttagningsprov skall ha lika chanser,

i andra hand, förplikta svaranden att förete samtliga beviselement, inklusive, om detta anses nödvändigt, uttagningskommitténs arbete som enligt artikel 6 i bilaga III till tjänsteföreskrifterna skall vara hemligt, för att visa att uttagningskommittén inte favoriserat ett visst antal sökande på grund av deras yrkesursprung,

förordna om att rangordningen av de sökanden, för det fall svaranden inte skulle förete några bevis, skall granskas mot bakgrund av endast sådana meriter som nämns i meddelandet om uttagningsprov och en objektiv tillämpning av principen om de sökandes lika chanser, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden informerades genom skrivelse av den 29 januari 2007 att hennes namn inte skulle sättas upp på reservlistan, eftersom hennes resultat, trots att detta var högre än det lägst tillåtna, inte var bland de 110 bästa.

Sökanden har till stöd för sin talan bland annat åberopat att kommissionen åsidosatt principerna om lika chanser och om likabehandling genom att uttagningskommittén särbehandlat de sökande till förmån för dem som redan hade yrkeserfarenhet från gemenskapens institutioner och i synnerhet från uttagningskommitténs ordförandes generaldirektorat.

____________

1 - EUT C 178, s. 22, 20.7.2005.