Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 28 юни 2007 г. - da Silva / Комисия

(Дело F-21/06)1

(Длъжностни лица - Назначаване в степен - Длъжност "Директор", публикувана преди 1 май 2004 г. - Изменение на Правилника - Член 2 и член 5, параграф 5 от Приложиние XIII към Правилника - Класиране в степен при прилагане на нови по-малко благоприятни разпоредби - Принцип, според който всяко длъжностно лице има право на кариерно развитие)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Joao da Silva (Брюксел, Белгия) (представители: G. Vndersanden и L. Levi, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall, H. Kraemer и K. Herrmann)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Arpio Santacruz и I. Sulce)

Предмет

От една страна, отмяна на Решението на Комисията от 18 май 2005 година за назначаване на ищеца в качеството на директор, доколкото определя неговото класиране в степен A*14, вместо в степен А2, която е посочена в обявлението за свободна длъжност, публикувано през 2003 година и, от друга страна, преназначаване на ищеца в степен A*15 (предишна А2), както и възстановяване на кариерата му с обратно действие

Диспозитив

Отменя Решението на Комисията на Европейските общности от 18 май 2005 година в частта, в която то класира г-н da Silva, в качеството на директор, в степен A*14, стъпка 2.

Комисията на Европейските общности понася разноските на г-н da Silva, както и собствените си разноски.

Съветът на Европейския съюз понася собствените си разноски.

____________

1 - ОВ C 108, 6.5.2006 г., стр 31