Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 28. juuni 2007. aasta otsus - da Silva versus komisjon

(Kohtuasi F-21/06)1

(Ametnikud - Palgaastmele nimetamine - Enne 1. maid 2004 avaldatud direktori ametikoht - Personalieeskirja muudatus - Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 2 ja artikli 5 lõige 5 - Palgaastme määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades - Põhimõte, mille kohaselt kõikidel ametnikel on ametikohal edasijõudmise õigus

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Joao da Silva (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid G. Vandersanden ja L. Levi)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall, H. Kraemer ja K. Herrmann)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja I. Sulce)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada komisjoni 18. mai 2005. aasta otsus, millega hageja nimetati direktori ametikohale, osas, millega ta määrati palgaastmele A*14 palgaastme A2 asemel, nagu oli märgitud 2003. aastal avaldatud vabade ametikohtade teadaandes, ja teiseks ennistada hageja palgaastmele A*15 (endine A2), samuti ennistada hageja teenistuskäik tagasiulatuvalt.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 18. mai 2005. aasta otsus osas, millega direktori ametikohal töötav Joao da Silva määrati palgaastme A*14 järku 2.

Jätta Euroopa Ühenduste Komisjoni kanda Joao da Silva kohtukulud, samuti kannab komisjon ise oma kohtukulud.

Euroopa Ühenduste Nõukogu kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 108, 6.5.2006, lk 31.