Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 28.6.2007 - da Silva v. komissio

(Asia F-21/06)1

(Henkilöstö - Palkkaluokkaan nimittäminen - Ennen 1.5.2004 julkaistu johtajan virka - Henkilöstösääntöihin tehdyt muutokset - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 2 artikla ja 5 artiklan 5 kohta - Palkkaluokan määrittäminen uusien, epäedullisempien säännösten mukaisesti - Periaate, jonka mukaan kaikilla virkamiehillä on mahdollisuus urakehitykseen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Joao da Silva (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat G. Vandersanden ja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall, H. Kraemer ja K. Herrmann)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Arpio Santacruz ja I. Sulce)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä kumoamisvaatimus, joka koskee komission 18.5.2005 tekemää päätöstä, jolla kantaja nimitettiin johtajaksi, siltä osin kuin tässä päätöksessä kantajan palkkaluokaksi vahvistetaan A*14 vuonna 2003 julkaistussa avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa mainitun palkkaluokan A2 sijaan, ja toisaalta vaatimus, jonka mukaan kantajan palkkaluokaksi on vahvistettava A*15 (entinen A2) ja hänen uransa on muodostettava uudestaan taannehtivin vaikutuksin

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komission 18.5.2005 tekemä päätös kumotaan siltä osin kuin siinä määritetään da Silvan palkkaluokaksi A*14, taso 2.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa da Silvan oikeudenkäyntikuluista ja omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 108, 6.5.2006, s. 31.